Prospectus 2015

The document you are about to read is the electronic version of a prospectus regarding a public offering in Belgium by
Studio 100 NV (the Issuer) of 3.35 per cent. fixed rate bonds due 23 June 2015 (the Bonds) in accordance with
regulations applicable in Belgium (the Prospectus). The Prospectus was approved by the FSMA on 2 June 2015. It is
exclusively intended for Belgian residents who are physically present in Belgium, as well as for persons residing outside
this country, who can access it and accept the offering in accordance with the applicable law and regulations of other
countries.
Specifically, residents of a Member State of the European Economic Area other than Belgium shall not have access to this
Prospectus, unless the offering can be done in a Member State by virtue of one of the exemptions provided by Directive
2003/71/EC of the European Parliament and Council on 4 November 2003 regarding the prospectus to be published in the
event of a public offering or admission to trading of securities as amended and adapted to each Member State (as
amended) (the Prospectus Directive), insofar as such offering in any Member State does not require the Issuer to publish
a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive.
In general, any individual wishing to access the Prospectus must first ensure that this access does not violate the
applicable legislation or regulations. The Issuer shall not be liable in the event of a violation of such restrictions by any
individual.
The Prospectus does not in any way constitute an offering or invitation to subscribe Bonds in any country in which the
access to the Prospectus, the offering, or the invitation, could be illegal and cannot in any circumstance whatsoever be
used for this purpose or in these circumstances.
The Issuer did not, and does not intend to, make any effort to offer its securities to the public outside Belgium; it has
obtained no authorization for the distribution of the Prospectus in any jurisdiction other than Belgium.
The Prospectus may not be directly or indirectly distributed or circulated in the United States of America, in Switzerland or
in any other jurisdiction that deems the distribution or circulation of such information illegal.
In particular, the Prospectus does not constitute an offering of securities in the United States of America or in any other
country. Securities may be neither offered nor sold in the United States of America without registration or registration
exemption pursuant to the 1933 US Securities Act as amended (the Securities Act”). The Issuer does not intend to
register the offering, in whole or in part, in the United States of America or to initiate a public offering in the United States of
America and, subject to certain exceptions, the Bonds shall not be offered, sold or distributed on the territory of the United
States of America or to citizens of the United States or to their benefit. The offering takes place outside of the United States
of America in accordance with regulations enacted pursuant to the Securities Act.
The circulation of the electronic version of the Prospectus on a website different than the websites included in the following
paragraph and its duplication, distribution or dissemination in paper or electronic form are strictly prohibited. The Issuer
shall under no circumstances be held liable in the event of illegal duplication or distribution of the Prospectus.
Investors are invited to carefully read the Prospectus of 2 June 2015 which was approved by the FSMA on 2 June 2015.
The Prospectus is available in English and Dutch and its summary is available in French. These documents are available
free of charge upon request to the Issuer (+32 (0)3 877 60 35). They are also available on the website of the Issuer
(www.studio100.tv), the website of the FSMA (www.fsma.be), the website of the Luxembourg Stock Exchange
(www.bourse.lu) and the website of each of the Joint Lead Managers (www.bnpparibasfortis.be (sub “save and invest”),
www.ing.be (sub “Investments – Bonds”), www.kbc.be/studio100 and www.degroof.be.
I wish to read the Prospectus and hereby certify (1) that I have read and agreed to the disclaimer above; (2) that I
am either a Belgian resident physically present in Belgium or a resident outside of Belgium who has access to the
Prospectus and can accept the offering in accordance with applicable legislation and regulations of other
countries; (3) that I agree to refrain from duplicating, distributing or circulating the Prospectus whether in paper or
electronic form; (4) that I hereby confirm my agreement to the restrictions stated heretofore.

English version of the prospectus Dutch version of the prospectus French summary of the prospectus

Het document waartoe u zich toegang zult verschaffen, is de elektronische versie van een prospectus houdende openbare
aanbieding in België door Studio 100 NV (de Emittent) van 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022
(de Obligaties) in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving in België (het Prospectus). Het Prospectus werd
op 2 juni 2015 goedgekeurd door de FSMA. Dit Prospectus is uitsluitend bestemd voor Belgische ingezetenen die fysiek
aanwezig zijn in België, alsook voor buiten België verblijvende personen die er toegang tot kunnen krijgen en die de
aanbieding kunnen aanvaarden in overeenstemming met de wet- en regelgevingen van de andere landen waar ze van
toepassing kunnen zijn.
In het bijzonder de ingezetenen van een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België mogen geen
toegang hebben tot deze Prospectus behalve indien de aanbieding in een Lidstaat gedaan kan worden krachtens één van
de vrijstellingen vastgesteld bij de Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003
betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de
handel worden toegelaten (zoals gewijzigd) (de Prospectusrichtlijn), voor zover deze vrijstellingen werden omgezet in de
betrokken Lidstaat en voor zover een dergelijk aanbod in geen enkele van deze Lidstaten voor de Emittent de verplichting
meebrengt om een prospectus te publiceren krachtens artikel 3 van de Prospectusrichtlijn zoals ten uitvoer gelegd in
enigerlei van de Lidstaten.
Over het algemeen zal iedere persoon die tot het Prospectus toegang wenst te krijgen vooraf dienen na te gaan of deze
toegang geen overtreding vormt van de toepasselijke wet- of regelgeving. De Emittent is niet aansprakelijk indien deze
beperkingen door eender welk persoon worden overtreden.
Het Prospectus vormt onder geen enkel beding een aanbieding of een uitnodiging tot onderschrijving van de Obligaties in
enigerlei land waar de toegang tot het Prospectus, de aanbieding of de uitnodiging onwettig kan zijn en deze Prospectus
kan onder geen enkel beding met dat doel of in dat verband worden aangewend.
De Emittent heeft geen enkele maatregel genomen om zijn effecten aan het publiek aan te bieden buiten België en is niet
van plan dit te doen; de Emittent heeft geen enkele toestemming gekregen voor het verspreiden van het Prospectus in een
rechtsgebied buiten België.
Het Prospectus mag niet worden bekendgemaakt of verspreid, rechtstreeks noch onrechtstreeks, in de Verenigde Staten,
in Zwitserland of in gelijk welk ander rechtsgebied waar de bekendmaking of verspreiding van dergelijke informatie
onwettig kan geacht worden.
In het bijzonder vormt het Prospectus geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten van Amerika of in enig ander land.
De effecten mogen niet aangeboden of verkocht worden op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika, zonder
registratie of vrijstelling van registratie uit hoofde van de US Securities Act 1933 (de Securities Act). De Emittent is niet
voornemens om het volledige aanbod of een deel ervan te registreren in de Verenigde Staten van Amerika, noch beroep te
doen op het openbaar spaarwezen in de Verenigde Staten van Amerika. Onder voorbehoud van sommige uitzonderingen
mogen de Obligaties niet aangeboden, verkocht of verdeeld worden op het grondgebied van de Verenigde Staten van
Amerika, of voor rekening of in het voordeel van Amerikaanse onderdanen. Het aanbod wordt gedaan buiten de Verenigde
Staten van Amerika in overeenstemming met regelgevingen van de Securities Act.
De verspreiding van de elektronische versie van het Prospectus op een website anders dan de websites opgenomen in de
volgende paragraaf alsook de reproductie, distributie of verspreiding ervan in gedrukte of elektronische vorm zijn strikt
verboden. De Emittent kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de ongeoorloofde reproductie of
distributie van het Prospectus.
De beleggers worden verzocht het Prospectus van 2 juni 2015 dat werd goedgekeurd door de FSMA op 2 juni 2015
grondig te lezen. Het Prospectus is beschikbaar in het Engels en het Nederlands en een samenvatting is beschikbaar in
het Frans. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op verzoek bij de Emittent (+32 (0)3 877 60 35). De documenten zijn
tevens beschikbaar op de website van de Emittent (www.studio100.tv), de website van de FSMA (www.fsma.be), de
website van de Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) en de website van ieder van de Joint Lead Managers
(www.bnpparibasfortis.be (sub “save and invest”), www.ing.be (sub “Investments – Bonds”), www.kbc.be/studio100 and
www.degroof.be

Ik wens het Prospectus te raadplegen en ik erken (1) kennis genomen te hebben van, en akkoord te gaan met de
disclaimer hiervoor; (2) ofwel een Belgische ingezetene te zijn die fysiek aanwezig is in België, ofwel een buiten
België verblijvende persoon die toegang kan krijgen tot het Prospectus en die de aanbieding kan aanvaarden in
overeenstemming met de wet- en regelgevingen van de andere landen waar ze van toepassing kunnen zijn; (3) het
Prospectus niet te reproduceren, te verdelen of te verspreiden in gedrukte of elektronische vorm; (4) akkoord te
gaan met de hierboven uiteengezette beperkingen.

Engelstalige versie van het prospectus Nederlandstalige versie van het prospectus Franstalige samenvatting van het prospectus

 

Le document auquel vous allez accéder est la version électronique d’un prospectus relatif à une offre effectuée auprès du
public en Belgique par Studio 100 NV (l’Emetteur ») d’ obligations à 3,35 % remboursables le 23 juin 2022
(les Obligations) conformément à la réglementation en vigueur en Belgique (le « Prospectus »). Le Prospectus a été
approuvé par la FSMA le 2 juin 2015. Il est exclusivement destiné aux résidents belges et luxembourgeois qui sont
physiquement présents en Belgique ainsi qu’aux personnes résidant hors de ce pays qui peuvent y avoir accès et accepter
l’offre conformément aux législations et réglementations applicables dans les autres pays
En particulier, les résidents d’un État membre de l’Espace Économique Européen autre que la Belgique ne peuvent pas
avoir accès à ce Prospectus à moins que l’offre puisse être faite dans un État membre en vertu d’une des exemptions
prévues par la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus
à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation,
telle que modifiée et telle que transposée dans chaque État membre (tel que amendé) (Directive Prospectus), pour
autant qu’une telle offre dans n’importe lequel des États membres n’entraîne l’obligation pour l’Emetteur de publier un
prospectus en vertu de l’article 3 de la Directive Prospectus.
De façon générale, toute personne souhaitant avoir accès au Prospectus devra s’assurer au préalable que cet accès
n’enfreigne pas la législation ou la réglementation applicable. L’Emetteur ne sera pas tenu responsable en cas de violation
de ces restrictions par toute personne.
Le Prospectus ne constitue en aucun cas une offre ou une invitation à souscrire les Obligations dans tout pays où l’accès
au Prospectus, l’offre ou l’invitation est susceptible d’être illégal et ne peut en aucun cas être utilisé à cette fin ou dans ce
cadre.
L’Emetteur n’a pris aucune mesure pour proposer au public ces valeurs mobilières en dehors de la Belgique et du Grand-
Duché de Luxembourg et n’a nullement l’intention de le faire ; elle n’a obtenu aucune autorisation en vue de distribuer le
Prospectus dans une juridiction en dehors de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. Le Prospectus ne peut pas
être distribué ou diffusé directement ou indirectement aux Etats‐Unis d’Amérique, en Suisse ou dans toute autre
juridiction qui jugerait illégale la distribution ou diffusion de telle information. En particulier, le Prospectus ne constitue pas
une offre de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être
ni offertes ni vendues aux États-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au
US Securities Act de 1933 tel que modifié (de « Securities Act »). L’Emetteur n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en
totalité ou en partie aux États-Unis d’Amérique ni de faire appel public à l’épargne aux États-Unis d’Amérique et, sous
réserve de certaines exceptions, les Obligations ne pourront pas être offertes, vendues ou distribuées sur le territoire des
États‐Unis dAmérique, ou aux ressortissants des États‐Unis ou pour leur bénéfice. L’offre est réalisée hors des États-
Unis d’Amérique conformément aux réglementations adoptées en vertu du Securities Act.
La diffusion de la version électronique du Prospectus sur un site autre que les sites inclus dans le prochain paragraphe
ainsi que sa reproduction, distribution ou diffusion sous forme papier ou électronique sont strictement interdites. L’Emetteur
ne peut en aucune manière être tenu responsable de la reproduction ou de la distribution illégale du Prospectus.
Les investisseurs sont invités à lire attentivement le Prospectus du 2 juin 2015, lequel a été approuvé par la FSMA le 3
décembre. Le Prospectus est disponible en néerlandais et anglais et son résumé est disponible en français, sans frais, sur
demande auprès de l’Emetteur (+32 (0)3 877 60 35). Ces documents peuvent également être consultés sur les sites
internet de l’Emetteur (www.studio100.tv), de la FSMA (www.fsma.be), de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) et le
site internet de chaque Joint Lead Manager (www.bnpparibasfortis.be (sub “save and invest”), www.ing.be (sub
“Investments – Bonds”), www.kbc.be/studio100 and www.degroof.be
Je désire consulter le Prospectus et je confirme (1) avoir pris connaissance de et marquer mon accord au sujet de
l’avertissement qui figure ci-dessus ; (2) être soit un résident belge ou luxembourgeois physiquement présent en
Belgique, soit un résident hors de la Belgique ou le Grand- qui peut avoir accès au Prospectus et accepter l’offre
en conformité avec les législations et réglementations applicables dans les autres pays; (3) accepter de ne pas
reproduire, distribuer ni diffuser le Prospectus sous forme papier ou électronique ; (4) confirmer mon accord aux
restrictions énumérées ci-dessus.

Version anglaise prospectus Version néerlandaise prospectus Résumé en français